BurnInTest

 

 

BurnInTest 是系统可靠性和稳定性测试软件,该软件主要测试:CPU、硬盘、声卡、显卡(2D/3D)、打印机,内存,串口,网络,磁带机,并口等,还可测试计算机系统与其它外围设备。你可以同时打开所有测试来检验你系统的稳定性,在使用前请备份有用数据,以免系统崩溃而造成损失。

 

 

 


 


 

 

ҳģ